نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۳

برای سنجش همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی فقط از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. ضریب پیرسون متقارن بوده و دامنه آن از ۱, (معکوس کامل) تا ۱+ (مستقیم کامل) می‌باشد.

ضریب همبستگی پیرسون شاخصی است که نوع رابطه، جهت رابطه، مقدار و میزان رابطه را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که وجود همبستگی میان دو متغیر x و y بیانگر آن نیست که یکی علت دیگری است. در واقع همبستگی به علیت کاری ندارد؛ همبستگی به معنای هم‌تغییری است.

 

 

منابع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. د واس؛ ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی.  /  استدلال آماری در جامعه‌شناسی. مولر و همکاران؛ ترجمه هوشنگ نایبی. نشر نی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *