آرشیو برچسب ها: استدلال آماری در جامعه‌شناسی

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۴

تفاوت R رگرسیون با  r پیرسون: ۱, r پیرسون صرفاً بیانگر رابطه میان دو متغیر است، اما R رگرسیون بیانگر رابطه میان دو یا چند متغیر است. ۲, دامنه تغییرات r پیرسون بین  اما دامنه تغییرات  R رگرسیون   است. ۳, R رگرسیون براساس نمره‌های متغیر وابسته مشاهده‌شده ( ) و نمره­های پیش‌بینی‌شده   ( )محاسبه می‌گردد اما r پیرسون بر حسب […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۳

برای سنجش همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی فقط از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. ضریب پیرسون متقارن بوده و دامنه آن از ۱, (معکوس کامل) تا ۱+ (مستقیم کامل) می‌باشد. ضریب همبستگی پیرسون شاخصی است که نوع رابطه، جهت رابطه، مقدار و میزان رابطه را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که وجود همبستگی میان دو متغیر x و […]

ادامه مطلب