آرشیو برچسب ها: استیون سیدمن

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۶

از نظر باومن، پست‌مدرنیته به‌طور کامل از مدرنیته نگسسته است. باومن پست‌مدرنیته را بسط و گسترش وجوه پنهان یا حاشیه‌ای مدرنیته می‌داند؛ اما تعارضی عمیق میان مدرنیته و پست‌مدرنیته وجود دارد. مدرنیته حول ایجاد نظم، حدومرزها و دسته‌بندی‌ها می‌گردد و در آرزوی قطعیت و شفافیت است اما پست‌مدرنیته از تکثر، ابهام، تردید، عدم قطعیت و تصادفی و گذرا بودن استقبال […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۵

جامعه پست‌مدرن در منظر لیوتار هزارتویی با پیچیدگی فزاینده گفتمان‌های متقاطع است. لیوتار زندگی اجتماعی را در قالب «بازی‌های زبانی» می‌بیند؛ مجموعه‌ای از فعالیت‌های زبانی که هریک قواعد و اهداف منحصربه‌فرد خود را دارند؛ برای مثال علم بازی زبانی است که هدفش کشف حقیقت است، اما هدف زیبایی‌شناسی داوری درباره زیبایی است نه حقیقت.     منبع: کشاکش آرا در […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۳

فوکو معتقد بود که شورش‌های ۱۹۶۸ نشانگر چرخشی مهم در چپ فرانسه بود. پیش از آن، حزب کمونیست بازیگری عمده در حیات ملی فرانسه بود. شورش‌های این سال و رویدادهای پس از آن، سلطه مارکسیسم و چپ فرانسه را که تحت کنترل حزب کمونیست بود به چالش کشید. جنبش‌های اپوزسیون سیاسی حول محور سیاست‌های طبقاتی سازمان‌نیافته بودند. شورش‌ها حول محور […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۱

بوردیو تلاش می‌کند از این موضع‌گیری ضدونقیض اجتناب کند که فرهنگ را جزئی از قلمرو سیاست بداند اما در همان حال منزلتی غیرسیاسی برای جامعه‌شناسی‌اش که تولید فرهنگی است، قائل شود. راه‌حل او، «جامعه‌شناسی بازاندیشانه» است. بسیاری از جامعه‌شناسان به نفع بازاندیشی استدلال کرده‌اند که دانشمندان را از تأثیر ارزش‌های شخصی یا منافع طبقاتی یا جنسیتی بر تصمیمات مربوط به […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۰

بوردیو توضیح می‌دهد که چگونه طبقات تحت سلطه به موقعیت اجتماعی فرودست خود تن می‌دهند؛ طبقات تحت سلطه روش‌های زندگی‌ای را که موقعیت طبقاتی‌شان اجازه می‌دهد برمی‌گزینند و به این ترتیب موقعیت اجتماعی‌شان را بازتولید می‌کنند. وانگهی بوردیو معتقد است به میزانی که ایدئولوژیِ استعداد و تلاش فردی پذیرفته شده باشد، این پویش‌های سلطه طبقاتی پنهان می‌مانند. بدان معنا که […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۶

از نظر گیدنز نکته کلیدی آن است که حیات اجتماعی به‌مثابه فرایندی در نظر گرفته شده است که مفهوم کلیدی آن «عمل اجتماعی» به شمار می‌آید و دارای دو جنبه «عاملانه» و «ساختاری» است. جوامع سیستم‌های ارگانیکی یا مکانیکی نیستند؛ بلکه اَعمال بعضاً نهادینه‌شده‌ای هستند که همواره از طریق کنش فردی توأم با بازاندیشی ممکن شده‌اند.     منبع: کشاکش […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۲

در قلب نظریه اجتماعی هابرماس بینشی وجود دارد که هدایتگر کنش اجتماعی، نهادها و تکامل است. بشریت در حال رشد در دو مسیر مختلف تصور شده است: یکی کنترل افزایش‌یافته از طریق پیشرفت‌های علمی, تکنولوژیکی بر خود و اجتماع و دیگری تکامل جاری اخلاقی از طریق پیشرفت سنت‌های اخلاقی.     منبع: کشاکش آرا در جامعه‌شناسی. استیون سیدمن؛ ترجمه هادی […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۱

هابرماس در عین حال که به مفاهیم کلیدی مارکسیستی کار، شیوه تولید، یا تکامل اجتماعی می‌پرداخت، قصد داشت تا بنیان‌های ماتریالیسم تاریخی را بازسازی کند. این ادعا در مرکز تلاش هابرماس جای دارد که برای دست پیدا کردن به درکی از جامعه، مفاهیم کلیدی‌مان نه‌تنها باید پویش‌های ماتریالیستی را بلکه فرایندهای ایدئالیستی مربوط به شکل‌گیری هویت‌ها و انسجام‌های اجتماعی را […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۶۰

از نظر هابرماس، در حقیقت تحول نهادی گسترده بدون تغییر و تحول در خصلت معرفت اخلاقی ما، یعنی تفکر مربوط به هنجارهای اجتماعی، عدالت، هویت و اجتماعات غیرقابل‌تصور است. انقلاب اجتماعی از طریق به‌کارگیری سنت‌های علمی, فنی و معرفت اخلاقی که در سنت‌های فرهنگی ریشه دارد رخ می‌دهد.     منبع: کشاکش آرا در جامعه‌شناسی. استیون سیدمن؛ ترجمه هادی جلیلی. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۵۴

شیء‌انگاری نتیجه اجتناب‌ناپذیر پویش نسل‌هاست. زمانی که نسل جدید براساس نظم اجتماعی ازپیش‌موجود، اجتماعی می‌شود، جهان اجتماعی امری طبیعی تلقی خواهد شد. اجتماعی شدن را فرایندی خوانده‌اند که از طریق آن جهان عینی نهادهای اجتماعی به واقعیت ذهنی بسیار مهمی بدل می‌شود. در نتیجه جهان نهادی ساخته اجتماع، توسط فرد و به‌مثابه نظمی عینی و طبیعی درونی می‌شود.     […]

ادامه مطلب
1 2