آرشیو برچسب ها: انحراف استاندارد

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۵۸

انحراف معیار (S) یا انحراف استاندارد یا جذر واریانس یا ریشه دوم واریانس معتبرترین و پایدارترین شاخص پراکندگی است و در سطح سنجش فاصله‌ای و نسبی کاربرد دارد. هر قدر مقدار (S) کوچک باشد جامعه یا افراد مورد مطالعه متجانس‌تر است. انحراف معیار، مانند میانگین حسابی تحت‌تأثیر همه نمره‌ها قرار می‌گیرد و از آن می‌توان در فرمول‌ها و روابط جبری […]

ادامه مطلب