آرشیو برچسب ها: برایان ترنر

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۴

به‌طور خلاصه، آثار بودریار شامل یک‌سلسله طرح‌هایی است که به‌طور همبسته گرداگرد تصور مارپیچ مضاعف (یک طرف آن نماد و طرف دیگر آن نشانه) شکل گرفته است. این تصویر به ما کمک می‌کند تا در آثار او چهار دسته نوشته نظری را بتوان تشخیص داد: نخستین آن به تحلیل‌های شبه‌مارکسیستی کالا, شیء، نشانه, مبادله و جامعه مصرفی توجه دارد؛ دوم […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۷۲

نقطه قوت تفکر هال در مقام روشنفکری مردمی، گنجاندن مفاهیم ناسازگار در جبهه تحلیل است. این نکته در عین حال، ضعف اصلی تفکر هال به‌منزله نظریه‌پرداز اجتماعی به شمار می‌آید. در طول دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ او برای ترکیب جبرگرایی ساختاری آلتوسر با دیدگاه کثرت‌گرا و کنش‌بنیاد گرامشی، کوشش زیاد کرد. کتاب نظارت کردن بر بحران (یا پلیسی […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۴۸

هرچند گافمن استعاره‌های نمایش و بازی را به کار می‌برد، ولی انگاره اصلی او از زندگی اجتماعی، نظم شعایری است. نکته اصلی در آثار او این است که شرایط متعارف اجتماعی، اَعمال حفظ آبرو و قواعد دادوستد کنش‌های متقابل اجتماعی روزمره چگونه جریان می‌یابد تا نظم اجتماعی حفظ شود. به نظر گافمن حفظ آبرو و قواعد دادوستد کنش متقابل اجتماعی، […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۴۷

اثر مهم گافمن نمود خود در زندگی روزانه است. گافمن در این کتاب بین خود , به‌مثابه , اجراکننده و خود , به مثابه , منش، تمایز قائل است. مفهوم خود به‌مثابه اجراکننده، انسان را موجودی روانی, زیست‌شناختی با انگیزش‌ها، روحیه‌ها، نیروها و احساس‌هایی می‌داند که باعث می‌شود دیگران به‌طور مطلوب به او توجه کنند. از دید گافمن خود به‌مثابه […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۳۷

  می‌توان آثار آدورنو را بخشی از مباحثه‌ای دانست که به ارتباط بین علم و فهم کنش انسانی و فرهنگ توجه دارد. او با تأکید بر مقاومت هستی اجتماعی در برابر تحلیل مبتنی بر اصول روش‌شناختی قطعی، باور به مناسب بودن روش‌های علوم طبیعی برای پژوهش‌های اجتماعی را زیر سؤال می‌برد.     منبع: برداشت‌هایی در نظریه اجتماعی معاصر. ترنر […]

ادامه مطلب