آرشیو برچسب ها: دامنه تغییرات

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۴

تفاوت R رگرسیون با  r پیرسون: ۱, r پیرسون صرفاً بیانگر رابطه میان دو متغیر است، اما R رگرسیون بیانگر رابطه میان دو یا چند متغیر است. ۲, دامنه تغییرات r پیرسون بین  اما دامنه تغییرات  R رگرسیون   است. ۳, R رگرسیون براساس نمره‌های متغیر وابسته مشاهده‌شده ( ) و نمره­های پیش‌بینی‌شده   ( )محاسبه می‌گردد اما r پیرسون بر حسب […]

ادامه مطلب