آرشیو برچسب ها: دانلود رایگان منابع علوم اجتماعی

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۷

خطای نوع اول (آلفا= : زمانی رخ می‌دهد که فرضیه صفر (عدم وجود رابطه) درست است اما محقق در آزمون فرضیه به اشتباه آن را رد کند (ردّ فرض صفر درست). یعنی رابطه وجود ندارد (فرضیه صفر) اما محقق اشتباهاً بگوید رابطه هست.       خطای نوع دوم (بتا= ): زمانی رخ می‌دهد که فرضیه صفر (عدم وجود رابطه) […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۶

فرض خلاف را با  یا  نشان می‌دهند. این فرض، مخالف فرض صفر است و اصولاً از نظر مبنا و مفهوم با فرضیه پژوهشی مطابق است. فرض خلاف نیز مانند فرض صفر به صورت پارامتر بیان می‌شود. فرض خلاف ممکن است به صورت یک‌دامنه یا دودامنه مطرح شود. در فرض خلاف یک‌دامنه می‌کوشیم نشان دهیم که میانگین نمونه حاصل، به‌طور معناداری […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۵

بارزترین وجه تمایز تحلیل عامل قدرت آن در تقلیل داده‌هاست، یعنی با توجه به ضرایب همبستگی یک رشته متغیر، تکنیک‌های تحلیل عامل محقق را قادر می‌سازد به بررسی این امر بپردازد که آیا الگوی نهفته‌ای از روابط وجود دارد که بتوان داده‌ها را به صورت مجموعه کوچک‌تری از عامل‌ها تقلیل یا تجدید آرایش داد به‌گونه‌ای که بتوان آنها را متغیرهای […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۴

تفاوت R رگرسیون با  r پیرسون: ۱, r پیرسون صرفاً بیانگر رابطه میان دو متغیر است، اما R رگرسیون بیانگر رابطه میان دو یا چند متغیر است. ۲, دامنه تغییرات r پیرسون بین  اما دامنه تغییرات  R رگرسیون   است. ۳, R رگرسیون براساس نمره‌های متغیر وابسته مشاهده‌شده ( ) و نمره­های پیش‌بینی‌شده   ( )محاسبه می‌گردد اما r پیرسون بر حسب […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۳

برای سنجش همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی فقط از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. ضریب پیرسون متقارن بوده و دامنه آن از ۱, (معکوس کامل) تا ۱+ (مستقیم کامل) می‌باشد. ضریب همبستگی پیرسون شاخصی است که نوع رابطه، جهت رابطه، مقدار و میزان رابطه را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که وجود همبستگی میان دو متغیر x و […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۲

ضریب همبستگی اسپیرمن یک ضریب متقارن بوده و دامنه تغییرات آن از ۱, تا ۱+ است. شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن زمانی به کار می‌رود که نمره‌ها رتبه‌بندی شده باشند یا به‌جای اعداد رتبه‌های آنها در دسترس باشد. به عبارت دیگر این ضریب برای سنجیدن ارتباط میان دو سری رتبه‌های متوالی ناپیوسته به کار می‌رود. این ضریب جزو شاخص‌های PRE نیست. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۱

تااو کندال و رو اسپیرمن ضرایب همبستگی نرمال‌اند. دامنه آنها بین ۰ تا ۱ است، می‌توانند علامت منفی بگیرند، فقط روابط خطی را اندازه‌گیری می‌کنند و متقارن‌اند. هیچ ملاک ساده‌ای در رجحان یکی بر دیگری وجود ندارد. یکی از تفاوت‌های عمده این دو ضریب، روش عمل آنها در مورد هم‌رتبگی است (یعنی در جایی که رتبه یا طبقه دو یا […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۰

ضرایب مبتنی بر کی‌دو : ۱, ضریب یول (Q)، ۲, ضریب فی ( )، ۳, ضریب توافقی یا همخوانی پیرسون (C)، ۴, ضریب چوپروف (t)، ۵, ضریب کرامر یا کندال (V).       ضرایب مبتنی بر اصل کاهش نسبی خطا (PRE): ۱, ضریب لاندا، ۲, ضریب تای گودمن و کراسکال.     منابع: روش‌های آماری در علوم اجتماعی. کریم […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۵۸

انحراف معیار (S) یا انحراف استاندارد یا جذر واریانس یا ریشه دوم واریانس معتبرترین و پایدارترین شاخص پراکندگی است و در سطح سنجش فاصله‌ای و نسبی کاربرد دارد. هر قدر مقدار (S) کوچک باشد جامعه یا افراد مورد مطالعه متجانس‌تر است. انحراف معیار، مانند میانگین حسابی تحت‌تأثیر همه نمره‌ها قرار می‌گیرد و از آن می‌توان در فرمول‌ها و روابط جبری […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۵۷

رابطه بین نما، میانه و میانگین ۱) حالت تقارن: در این حالت میانگین، میانه و نما با هم برابرند و بر روی هم منطبق هستند. در منحنی نرمال حالت متقارن دیده می‌شود. ۲) کجی یا چولگی به سمت راست (مثبت): میانگین بزرگ‌تر از میانه و مد قرار است. همچنین میانه نیز از مد بیشتر است. ۳) کجی یا چولگی به […]

ادامه مطلب
1 2 3 22