آرشیو برچسب ها: ساختارگرایی

نکات گزیده درس «نظریه‌های جامعه‌شناسی»؛ نکته ۲۷

ساختارگرایی در مقام یک مکتب فکری، چندین رشته تبارنامه را دنبال می‌کند: یکی از آنها از خلال مردم‌شناسی بریتانیایی و فرانسوی می‌گذرد؛ رشته دوم از خلال سنت اصلی جامعه‌شناسی فرانسه می‌گذرد؛ کنت در اوایل قرن ۱۹ و دورکیم در در اوایل قرن حاضر، فکر جامعه به‌مثابه چیزی برتر و فراتر از فرد و «واقعیات اجتماعی» ساخته‌شده از «بازنمایی‌های جمعی» را […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۳

ساختارگرایی پنج مشخصه اصلی دارد: ۱, گرایش به پوزیتویسم: ساختارگرایی هم اشتیاق دائم به علمی بودن داشته است و هم رویکردی پوزیتویستی به علم اختیار کرده است. ۲, ضدّیت با تاریخ‌گرایی: ساختارگرایی که بدین‌سان داعیه علمی بودن و ضدّیت با تاریخ‌گرایی دارد، قاطعانه از فرهنگ‌گرایی و نظریه انتقادی فاصله گرفته است. هم مثلاً نظریه انتقادی و هم فرهنگ‌گرایی سرمایه‌داری را […]

ادامه مطلب