آرشیو برچسب ها: شاخص‌های PRE

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۲

ضریب همبستگی اسپیرمن یک ضریب متقارن بوده و دامنه تغییرات آن از ۱, تا ۱+ است. شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن زمانی به کار می‌رود که نمره‌ها رتبه‌بندی شده باشند یا به‌جای اعداد رتبه‌های آنها در دسترس باشد. به عبارت دیگر این ضریب برای سنجیدن ارتباط میان دو سری رتبه‌های متوالی ناپیوسته به کار می‌رود. این ضریب جزو شاخص‌های PRE نیست. […]

ادامه مطلب