آرشیو برچسب ها: ضریب خی دو

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۰

ضرایب مبتنی بر کی‌دو : ۱, ضریب یول (Q)، ۲, ضریب فی ( )، ۳, ضریب توافقی یا همخوانی پیرسون (C)، ۴, ضریب چوپروف (t)، ۵, ضریب کرامر یا کندال (V).       ضرایب مبتنی بر اصل کاهش نسبی خطا (PRE): ۱, ضریب لاندا، ۲, ضریب تای گودمن و کراسکال.     منابع: روش‌های آماری در علوم اجتماعی. کریم […]

ادامه مطلب