آرشیو برچسب ها: فرضیه صفر

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۷

خطای نوع اول (آلفا= : زمانی رخ می‌دهد که فرضیه صفر (عدم وجود رابطه) درست است اما محقق در آزمون فرضیه به اشتباه آن را رد کند (ردّ فرض صفر درست). یعنی رابطه وجود ندارد (فرضیه صفر) اما محقق اشتباهاً بگوید رابطه هست.       خطای نوع دوم (بتا= ): زمانی رخ می‌دهد که فرضیه صفر (عدم وجود رابطه) […]

ادامه مطلب