آرشیو برچسب ها: فرض صفر

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۶

فرض خلاف را با  یا  نشان می‌دهند. این فرض، مخالف فرض صفر است و اصولاً از نظر مبنا و مفهوم با فرضیه پژوهشی مطابق است. فرض خلاف نیز مانند فرض صفر به صورت پارامتر بیان می‌شود. فرض خلاف ممکن است به صورت یک‌دامنه یا دودامنه مطرح شود. در فرض خلاف یک‌دامنه می‌کوشیم نشان دهیم که میانگین نمونه حاصل، به‌طور معناداری […]

ادامه مطلب