آرشیو برچسب ها: هم‌تغییری

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۳

برای سنجش همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی فقط از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. ضریب پیرسون متقارن بوده و دامنه آن از ۱, (معکوس کامل) تا ۱+ (مستقیم کامل) می‌باشد. ضریب همبستگی پیرسون شاخصی است که نوع رابطه، جهت رابطه، مقدار و میزان رابطه را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که وجود همبستگی میان دو متغیر x و […]

ادامه مطلب