آرشیو برچسب ها: پوزیتویسم

نکات گزیده درس «حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی»؛ نکته ۷۳

ساختارگرایی پنج مشخصه اصلی دارد: ۱, گرایش به پوزیتویسم: ساختارگرایی هم اشتیاق دائم به علمی بودن داشته است و هم رویکردی پوزیتویستی به علم اختیار کرده است. ۲, ضدّیت با تاریخ‌گرایی: ساختارگرایی که بدین‌سان داعیه علمی بودن و ضدّیت با تاریخ‌گرایی دارد، قاطعانه از فرهنگ‌گرایی و نظریه انتقادی فاصله گرفته است. هم مثلاً نظریه انتقادی و هم فرهنگ‌گرایی سرمایه‌داری را […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۱۹

هریک از استراتژی‌های پژوهشی ریشه و شالوده فلسفی و نظری جداگانه‌ای دارند و شامل مفروضات هستی‌شناختی درباره ماهیت واقعیت و مفروضات روش‌شناختی درباره چگونگی شناخت آن واقعیت‌اند. , استقرا، منطق «پوزیتویسم» است. دیدگاهی که توسط بیکن و میل در آغاز دوره پیشرفت علوم طبیعی و بعدها توسط دورکیم و دیگران در دوره استقرار علوم اجتماعی مطرح گردید. , قیاس، منطق […]

ادامه مطلب