آرشیو برچسب ها: پیمایش در تحقیقات اجتماعی

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۴

تفاوت R رگرسیون با  r پیرسون: ۱, r پیرسون صرفاً بیانگر رابطه میان دو متغیر است، اما R رگرسیون بیانگر رابطه میان دو یا چند متغیر است. ۲, دامنه تغییرات r پیرسون بین  اما دامنه تغییرات  R رگرسیون   است. ۳, R رگرسیون براساس نمره‌های متغیر وابسته مشاهده‌شده ( ) و نمره­های پیش‌بینی‌شده   ( )محاسبه می‌گردد اما r پیرسون بر حسب […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۳

برای سنجش همبستگی بین دو متغیر فاصله‌ای یا نسبی فقط از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. ضریب پیرسون متقارن بوده و دامنه آن از ۱, (معکوس کامل) تا ۱+ (مستقیم کامل) می‌باشد. ضریب همبستگی پیرسون شاخصی است که نوع رابطه، جهت رابطه، مقدار و میزان رابطه را نشان می‌دهد. باید توجه داشت که وجود همبستگی میان دو متغیر x و […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۶۲

ضریب همبستگی اسپیرمن یک ضریب متقارن بوده و دامنه تغییرات آن از ۱, تا ۱+ است. شاخص ضریب همبستگی اسپیرمن زمانی به کار می‌رود که نمره‌ها رتبه‌بندی شده باشند یا به‌جای اعداد رتبه‌های آنها در دسترس باشد. به عبارت دیگر این ضریب برای سنجیدن ارتباط میان دو سری رتبه‌های متوالی ناپیوسته به کار می‌رود. این ضریب جزو شاخص‌های PRE نیست. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۴

مشکلات ذاتی تکنیک پانل: در کاربرد تکنیک پانل دو مشکل عمده وجود دارد: تقلیل پانل و اریب تجدید مصاحبه. تقلیل پانل به معنای کاهش درصد اعضای پانل به‌علت دشواریِ پیدا کردن همان پاسخگویان برای مصاحبه‎های بعدی یا به‌علت امتناع پاسخگو از همکاری مستمر است. از آنجا که ممکن است میزان تقلیل بخش‎های مختلف پانل یکسان نباشد این خطر وجود دارد […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۴۳

مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده‌هاست که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده‌های موردی می‌نامند. در رویکرد پیمایشی محقق تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه به‌دنبال تغییری است که به‌طور طبیعی رخ داده است.     منبع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. د واس؛ ترجمه هوشنگ نایبی.

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۳۷

در طیف گاتمن، اگر بازنمایی کمتر از ۹۰/۰ نباشد، مقیاس تک‌بعدی به‌شمار می‌آید. اما اگر این ضریب، کمتر از ۹۰ درصد و لی نزدیک به آن (مثلاً بالای ۸۰ درصد) باشد، مقیاس شبه‌گاتمنی به‌شمار می‌آید، چه فقط تا حدی به مقیاس گاتمن نزدیک است.     منبع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. د واس؛ ترجمه هوشنگ نایبی.

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۳۱

بهترین راه خلق معرف‌های برخوردار از پایایی استفاده از معرف‌های چندگویه‌ای است: پایایی این معرف‌ها بالاتر است و روش‌های ساده‌تری برای ارزیابی پایایی آنها وجود دارد. اما در مورد بسیاری از موضوعات فقط یک پرسش مناسب است. طرح چندین پرسش متفاوت درباره سن یا جنس کار بی‌معنایی است. بهترین کار استفاده از پرسش‌های آزموده‌شده در پرسش‌نامه‌های معتبر است.     […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۳۰

منظور از پایایی وسیله اندازه‌گیری یعنی اینکه اگر چیزی را که قرار است سنجیده شود با همان وسیله یا وسیله مشابه تحت شرایط مشابه دوباره اندازه‌گیری کنند، نتایج تا چه حد می‌تواند مشابه باشد (تا چه حد می‌توان به نتایج اولیه اعتماد کرد). هرچقدر که تشابه بیشتر باشد پایایی بالاتر است و بالعکس.     منبع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۲۶

روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی دو کاربرد دارد: در جمعیت‌هایی که شناسایی آنها دشوار است. مثلاً در بررسی معتادان تزریقی، می‌توان با یک یا دو پاسخگو تماس حاصل کرد و سپس از آنها نام و نشان معتادان دیگر را جستجو کرد. کاربرد دیگر مطالعه در مورد کسانی است که خود را از نظر اجتماعی، هم‌مرتبه و هم‌شان می‌دانند. مثلاً روش انباشتی می‌تواند […]

ادامه مطلب

نکات گزیده درس «آمار و روش تحقیق پیشرفته کمّی و کیفی»؛ نکته ۲۴

حجم نمونه مقتضی به سه عامل کلیدی بستگی دارد: ۱, درجه دقت مورد نظر برای نمونه، ۲, میزان تغییر (واریانس) در جمعیت بر حسب خصوصیات اصلی مورد مطالعه و ۳, هزینه و دقت مورد نیاز برای انجام تحقیق.     منبع: پیمایش در تحقیقات اجتماعی. د واس؛ ترجمه هوشنگ نایبی.

ادامه مطلب
1 2